kontrast
A+ A-
Strona Poradni Psychol.-Pedag. w Pasłęku: www.ppp-paslek.pl
 Działalność
Działalność
 

FORMY POMOCY REALIZOWANE PRZEZ
NASZĄ PORADNIĘ.

 

DIAGNOZA :

diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna w zakresie rozpoznawania i  określania możliwości (potencjału) dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno-wychowawczych, wskazania sposobu i zakresu ich zaspokajania, określanie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej :

- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce oraz problemów wychowawczych uczniów,

- diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,

- diagnoza dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

- diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

- diagnoza wad wymowy,

- diagnoza lateralizacji,

- diagnoza narządów słuchu i wzroku wg Programów „Słyszę...” i „Widzę ...”

 

KONSULTACJE :

psycholodzy, pedagodzy i logopedzi Poradni udzielają konsultacji rodzicom, nauczycielom, uczniom i młodzieży oraz pracownikom socjalnym, służbie zdrowia i innych osobom w zakresie :

- wspomagania rozwoju dziecka,

- wspomagania procesu wychowania dzieci i młodzieży,

- rozwiązywania problemów dorastania i innych sytuacji problemowych,

psycholodzy, pedagodzy i logopedzi Poradni udzielają pomocy instruktażowo-merytorycznej nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym, logopedom i terapeutom szkolnym.

 

TERAPIA :

na terenie Poradni w zakresie terapii prowadzone są następujące formy :

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- terapia logopedyczna,

- terapia pedagogiczna dla dyslektyków,

- zajęcia relaksacyjne,

- indywidualna terapia psychologiczna,

- spotkania mediacyjne np. rodzic – dziecko,

- cykliczne rozmowy o charakterze terapeutycznym (rodzice, dzieci, młodzież),

- socjoterapia.

 

PSYCHOEDUKACJA I DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA :

w zakresie psychoedukacji i działalności profilaktycznej Poradnia :

wspomaga rozwój dzieci i młodzieży (np. zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół),

wspomaga wychowawczą funkcję rodziny (np. spotkania z rodzicami na terenie Poradni, placówek i szkół),

wspomaga rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli (np. zajęcia z rodzicami, szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”),

prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i konsultacyjną w zakresie zapobiegania patologiom społecznym,

wspiera rodzinę, szkołę i społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

współpracuje ze służbą zdrowia, opieką społeczną, policją, kuratorami sądowymi w celu minimalizowania objawów i skutków zaburzeń rozwojowych oraz inicjuje różnorakie formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym ucznia,

uczestniczy i współorganizuje realizację programów profilaktycznych np. Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Gimnazjum, Daj Dziecku Uśmiech,

jest współtwórcą i koordynatorem projektu  „Rozwiń skrzydła” (w ramach realizacji programu MEN),

uczestniczy w festynach i imprezach rekreacyjno-sportowych np. Skarby Depresji, Bezpieczne Lato.

 

DORADZTWO :

Poradni prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne:

dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i innych osób,

dla młodzieży i osób dorosłych (absolwentów) w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

 

MEDIACJA I INTERWENCJA W ŚRODOWISKU UCZNIA :

Poradnia podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne na wniosek rodziców, młodzieży i nauczycieli. Interwencje dotyczą w szczególności sytuacji kryzysowych np. próby samobójcze, śmierć ucznia. W tym zakresie współpracujemy z placówkami oferującymi specjalistyczną pomoc.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA :

Poradnia prowadzi działalność informacyjną dla rodziców, nauczycieli i uczniów z palcówek w rejonie działania Poradni.

 

 

WSZELKIE  DZIAŁANIA  PORADNI  MAJĄ  NA  WZGLĘDZIE  POSZANOWANIE PRAW  I  POTRZEB  DZIECI  ORAZ  RESPEKTOWANIE  ZASAD I  POSTANOWIEŃ KONWENCJI  O  PRAWACH  DZIECKA.

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Juniewicz | Data wprowadzenia: 2009-12-28 20:37:12.
Data wprowadzenia: 2009-12-28 20:37:12
Opublikowane przez: Agnieszka Juniewicz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
ul. ul. Westerplatte 10
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
mgr Teresa Brewka
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-24-32
Fax: (+48 55) 248-11-00
e-mail: ppp-paslek1@wp.pl