kontrast
A+ A-
Strona Poradni Psychol.-Pedag. w Pasłęku: www.ppp-paslek.pl
 Statut poradni
Statut poradni
 

 Załącznik do Uchwały Nr 1/2008/2009

 Rady Pedagogicznej

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 w Pasłęku z dnia 09.VII.2009r.

 

 

Statut Publicznej

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

w Pasłęku

 

 

§ 1.

Nazwa i siedziba poradni :

 

             1. Nazwa poradni brzmi:            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku.

             2. Siedziba Poradni:                    Pasłęk, ul. Westerplatte 10.

 

§ 2

Rejon działania Poradni stanowi :

 

            Miasto i Gmina Pasłęk, Miasto i Gmina Młynary, Gmina Rychliki, Gmina Godkowo,      część Gminy Elbląg ( rejon Szkoły Podstawowej w Pilonie i Węzinie).

 

§ 3

Cele i zadania Poradni :

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku jest integralną częścią systemu oświatowo-wychowawczego Powiatu Elbląskiego, podporządkowaną organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Elblągu, merytorycznie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura Kuratorium w Elblągu. Współpracuje z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, z samorządem, innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie swych zadań (celów) statutowych.
  2. Poradnia współpracuje również z innymi Poradniami, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Elblągu, w zakresie diagnozy i pomocy dzieciom i młodzieży ze znaczną wadą wzroku i autyzmem.
  3. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej w wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
  4. Do zadań Poradni należy :

-        wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

-        profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.

-        terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

-        wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,

-        pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

-        pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

 

§ 4.

Poradnia realizuje swoje zadania przez :

 

1.      Diagnozę – badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

2.      Konsultacje – udzielanie młodzieży, rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i pedagogom szkolnym oraz pracownikom placówek oświatowych, opiekuńczych i innych, w tym służbie zdrowia.

3.      Terapię – psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną prowadzoną na terenie  Poradni.

4.      Psychoedukację – popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie i kształcenie umiejętności  psychologiczno-pedagogicznych (dzieci i młodzież, nauczyciele i inni w tym pracownicy socjalni, rodziny zastępcze).

5.      Doradztwo – psychologiczne i pedagogiczne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli  w zakresie wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu.

6.      Mediację – spotkania mediacyjne na terenie Poradni, rodzic – dziecko, rodzice nauczyciel.

7.      Działania w środowisku ucznia – prowadzenie obserwacji w toku zajęć lekcyjnych, wyjścia interwencyjne.

8.      Działalność profilaktyczną – wspieranie placówek oświatowo-opiekuńczych w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom (profilaktyka uzależnień, wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny).

9.      Działalność informacyjną – w szczególności prowadzenie Punktu Informacyjnego dla absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. możliwości dalszego kształcenia,

-          w sprawach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną na szerszym terenie niż określony w Statucie.

 

§ 5

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi działalność orzeczniczą, wobec :

 

1.      dzieci i młodzieży kierowanej do kształcenia specjalnego,

2.      dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły – nauczanie indywidualne,

 

oraz opiniodawczą w sprawach:

1.      wczesnego wspomagania rozwoju,

2.      wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

3.      pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

4.      objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

5.      dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,

6.      dostosowania warunków i formy sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,

7.      zwolnienie ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,

8.      udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

9.      przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

10.  objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,

11.  innych, określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 5. 1.

 

 Orzeczenie, opinię wydaje się na wniosek rodziców ( opiekunów dziecka).

 

§ 6.

 

 W skład Zespołów Orzekających wchodzą :

 

1.      Dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,

2.      psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną,

3.      pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną,

4.      logopeda opracowujący diagnozę logopedyczną (w przypadku konieczności powołania),

5.      inni specjaliści ( w zależności od potrzeb), w tym spoza Poradni.

 

§ 6.1.

 

Zespoły orzekają na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka.

 

§ 7 .

Organami poradni są :

1.      Dyrektor Poradni,

2.      Rada Pedagogiczna.

§ 7 . 1.

 

 Do kompetencji dyrektora poradni należy :

 

1.      kierowanie całokształtem działalności Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2.      organizowanie i nadzorowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych w poradni,

3.      sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością merytoryczną,

4.      opracowywanie planów pracy, sprawozdań, udostępnianie ich upoważnionym osobom i organom,

5.      branie udziału w działalności statutowej Poradni,

6.      organizowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz przewodniczenie posiedzeniom,

7.      realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych,

8.      czuwanie nad majątkiem Poradni i gospodarka finansową,

9.      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni,

10.  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

11.  wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

12.  rozstrzyganie sporów pracowników wewnątrz poradni, bądź kierowanie ich do Sądu Pracy, komisji dyscyplinarnej przy Kuratorium Oświaty,

13.  przyznawanie nagród,

14.  występowanie z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

 odznaczeń i nagród Ministra Edukacji Narodowej, nagród Kuratora Oświaty oraz

 Starosty Powiatu.

15.  sprawy bezpośredniego nadzoru nad pracą :

 a) kadry pedagogicznej,

 b) pracowników administracyjno-ekonomicznych i obsługi.

 

§ 7. 2.

 

W czasie nieobecności dyrektora Poradni zadania i kompetencje w zakresie kierowania Poradnią wykonuje osoba wyznaczona i powołana stosowną uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu.

 

§ 8.

 

Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku :

 

1.      Radę Pedagogiczną tworzą merytoryczni pracownicy Poradni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

3.      Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy. Tryb pracy określa regulamin.

 

            Kompetencje Rady Pedagogicznej :

a)      zatwierdzanie planów pracy placówki,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 - organizację pracy poradni – projekt planu finansowego na dany rok budżetowy,

 - wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród

 i innych wyróżnień,

 - propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom

 pedagogicznym zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo

 płatnych zajęć profilaktyczno-terapeutycznych.

 

            Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w    obecności co najmniej połowy jej członków.

 

            Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 

§ 9.

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudnia się pracowników pedagogicznych (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi) oraz pracowników administracyjno-ekonomicznych i obsługi.

 

I.                   Zadania pracowników pedagogicznych :

 

            Do zadań realizowanych na terenie Poradni :

 

1.       Pedagodzy :

 - prowadzenie badań pedagogicznych ( wszystkich typów), ustalanie diagnozy i

 programu pracy wyrównawczej dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-

 opiekuńczych i rodziców;

 a) dzieci w wieku przedszkolnym,

             b) dojrzałość szkolna,

 c) trudności dydaktyczne w kl. I-III SP,

 d) trudności dydaktyczne w nauczaniu blokowym i gimnazjalnym,

 e) zaburzenia dyslektyczne,

 f) zaburzenia w zachowaniu,

             g) kwalifikowanie do klas integracyjnych, terapeutycznych, ośrodków

 wychowania ( OHP),

 h) badania zawodowe ( uczniowie gimnazjum i szkół średnich) ze szczególnym

 zwróceniem uwagi na dzieci z grup dyspanseryjnych),

 i) orzekanie o nauczaniu indywidualnym,

 j) orzecznictwo i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia specjalnego.

             - terapia pedagogiczna (zespoły korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna

             zaburzeń dyslektycznych, zajęcia relaksacyjne),

             - porady indywidualne bez badań,

             - zajęcia instruktażowe dla nauczycieli,

             - konsultacje i spotkania z pedagogami szkolnymi , nauczycielami i rodzicami,

             - konsultacje dla studentów kierunków pedagogicznych,

 

 

             - wzbogacanie i doskonalenie technik badawczych oraz warsztatu terapeutycznego.

 

 2. Psycholodzy :

 

             - prowadzenie badań psychologicznych w korelacji z badaniami pedagogicznymi,

             opracowywanie diagnozy i wskazanie form pomocy,

             - prowadzenie specjalistycznych badań psychologicznych i konsultacji np. dla

             potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, służby zdrowia,

             - porady indywidualne bez badań,

             - terapia psychologiczna,

             - spotkania mediacyjne,


Opublikowane przez: Agnieszka Juniewicz | Data wprowadzenia: 2009-12-28 20:22:29.
Data wprowadzenia: 2009-12-28 20:22:29
Opublikowane przez: Agnieszka Juniewicz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
ul. ul. Westerplatte 10
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
mgr Teresa Brewka
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-24-32
Fax: (+48 55) 248-11-00
e-mail: ppp-paslek1@wp.pl